Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bootcamp Noord

BOOTCAMP NOORD hierna te noemen BN is gevestigd te GRONINGEN en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te GRONINGEN onder nummer 65083822.

Artikel 1 – Begrippen

 • De organisatie: BOOTCAMP NOORD (hierna kortweg: BN )
 • Activiteiten: Bootcamp, obstakel trainingen, workouts en groepslessen.
 • Deelnemer: Diegene die deelneemt aan eenActiviteit
 • Instructeur: diegene die in opdracht van BN een activiteit leidt en de deelnemer(s) instrueert.
 • Abonnement: Een overeenkomst tussen BN en de deelnemer bestaande uit een maandelijks lopend pakket dat de deelnemer recht geeft op 1x a 2x per week deelnemen aan een activiteit dan wel onbeperkt deelnemen aan activiteiten die worden aangeboden door BN tegen betaling van een door BN bepaalde prijs.
 • Proefles: een overeenkomst tussen BN en een deelnemer inhoudende dat de deelnemer eenmaal gratis mag deelnemen aan een activiteit.
 • Gegevens: de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen door c.q. van de Deelnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, Abonnementen, Proeflessen en betalingsregelingen die door BN worden aangeboden.
 • Komt het Abonnement of losse overeenkomst tot deelname aan een Activiteit of Proefles via elektronische wijze tot stand, dan heeft de Deelnemer voorafgaand aan het sluiten van de desbetreffende overeenkomst de mogelijkheid de Algemene Voorwaarden te raadplegen en op te slaan door op de hyperlink op de website te klikken.
 • BN is bevoegd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van BN. Indien wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben plaatsgevonden, wordt een gewijzigde versie per ommegaande per e-mail aan de Deelnemers ter hand gesteld.
 • De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Artikel 3 – Abonnement

 • Een abonnement ontstaat door overeenstemming tussen BN en de Deelnemer. Deze overeenstemming blijkt uit het invullen en versturen van het online inschrijfformulier door een Deelnemer, dan wel het invullen, ondertekenen en inleveren van een papieren inschrijfformulier door een Deelnemer.
 • Voor BN ontstaan verplichtingen uit een abonnement nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

Artikel 4 – Abonnementen

 • Een Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar behalve als er schriftelijk akkoord is gegeven door BN.
 • Een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit brengt mee dat het abonnement automatisch maandelijks wordt verlengd.
 • Het Abonnement kan met inachtneming van een opzegtermijn van éénmaand door zowel BN als de deelnemer worden beëindigd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan: per e-mail.
 • Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Abonnement worden bevroren. BN heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot bevriezen wordt ingewilligd. De vraag of sprake is van een zware blessure of langdurige ziekte staat ter beoordeling aan BN. Over deze beoordeling wordt niet gecorrespondeerd. Onder langdurig verblijf in het buitenland wordt verstaan een periode van ten minste twee maanden. De bevriezing kan hoogstens plaatsvinden voor de duur van zes maanden.
 • Zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland vormen geen grond voor restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 5 – Betalingen, Facturering en Machtiging

 • Abonnementen lopen via een automatische maandelijkse machtiging waarbij er vooraf wordt betaald. De Deelnemer geeft hiervoor akkoord via het daarvoor bestemde SEPA formulier datingevuld dient te worden bij het afsluiten van het Abonnement.
 • De Deelnemer dient de eerste betaling via Ideal te doen, vanaf deze datum zal het Abonnement maandelijks doorlopen en afgeschreven worden.
 • Bij niet tijdige betaling kan de Abonnement worden ontbonden door BN en zullen incasso en overige kosten voor rekening van de Deelnemer zijn.
 • Bij niet tijdige betaling verkeert de deelnemer direct in verzuim en is de deelnemer derhalve wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6 – Wijzigingen

 • BN behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. BN brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. BN doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

Artikel 7 – Deelname aan Activiteiten

 • De Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Activiteit aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft de Deelnemer geen recht op deelname aan een Activiteit.
 • BN heeft tot een uur voor aanvang van de Activiteit het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.Het oordeel of sprake is van onvoldoende belangstelling is aan BN. Over dit oordeel wordt niet gecorrespondeerd.
 • Bij extreem slecht weer of door ziekte van de Instructeur gaat de Activiteit niet door en wordt een inhaalmogelijkheid aangeboden. Indien een Activiteit om deze redenen geen doorgang kan vinden, wordt dit uiterlijk een uur voor aanvang van de Activiteit per e-mail kenbaar gemaakt aan de Deelnemers die zich voor de desbetreffende Activiteit hebben opgegeven.
 • BN behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 • Als het maximumaantal Deelnemers van een groep is bereikt, worden personen die zich daarna aanmelden op een wachtlijst geplaatst. Degenen die op de wachtlijst zijn geplaatst, krijgen hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, wordt de eerstvolgende(n) automatisch ingeschreven en krijgen de desbetreffende Deelnemers daarvan bericht.
 • De Activiteiten lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de Activiteiten op de meeste locaties niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of restitutie. Check bij jouw locatie of de trainingen wel doorgaan. Op de volgende (feest)dagen worden geen Activiteiten aangeboden: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 5 mei, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, kerstavond en 25 en 26 december (Kerst), 31 december (Oudejaarsdag).
 • Buitengewone omstandigheden leveren voor BN altijd overmacht op en ontheffen BN van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is BN ontslagen haar verplichtingen die uit de Abonnementen, overeenkomst tot deelname aan een proeflos of losse activiteit voortvloeien na te komen. BN oordeelt of sprake is van buitengewone omstandigheden dan wel overmacht. Over dit oordeel wordt niet gecorrespondeerd.
 • Indien tijdens of omtrent de Activiteit misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke BN Eventuele beschadigingen door een deelnemer aan eigendommen van BN of andere deelnemers, opzettelijk of door aanwijsbaar schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende Deelnemer.
 • Indien de Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Activiteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer door BN van de Activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer

Artikel 8 – Deelname aan Activiteiten

 • De Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Activiteit aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft de Deelnemer geen recht op deelname aan een Activiteit.
 • BN heeft tot een uur voor aanvang van de Activiteit het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.Het oordeel of sprake is van onvoldoende belangstelling is aan BN. Over dit oordeel wordt niet gecorrespondeerd.
 • Bij extreem slecht weer of door ziekte van de Instructeur gaat de Activiteit niet door en wordt een inhaalmogelijkheid aangeboden. Indien een Activiteit om deze redenen geen doorgang kan vinden, wordt dit uiterlijk een uur voor aanvang van de Activiteit per e-mail kenbaar gemaakt aan de Deelnemers die zich voor de desbetreffende Activiteit hebben opgegeven.
 • BN behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 • Als het maximumaantal Deelnemers van een groep is bereikt, worden personen die zich daarna aanmelden op een wachtlijst geplaatst. Degenen die op de wachtlijst zijn geplaatst, krijgen hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, wordt de eerstvolgende(n) automatisch ingeschreven en krijgen de desbetreffende Deelnemers daarvan bericht.
 • De Activiteiten lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de Activiteiten op de meeste locaties niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of restitutie. Check bij jouw locatie of de trainingen wel doorgaan. Op de volgende (feest)dagen worden geen Activiteiten aangeboden: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 5 mei, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, kerstavond en 25 en 26 december (Kerst), 31 december (Oudejaarsdag).
 • Buitengewone omstandigheden leveren voor BN altijd overmacht op en ontheffen BN van zijn verplichtingen. Bij blijvende overmacht is BN ontslagen haar verplichtingen die uit de Abonnementen, overeenkomst tot deelname aan een proeflos of losse activiteit voortvloeien na te komen. BN oordeelt of sprake is van buitengewone omstandigheden dan wel overmacht. Over dit oordeel wordt niet gecorrespondeerd.
 • Indien tijdens of omtrent de Activiteit misbruik wordt gemaakt van materialen of faciliteiten welke BN Eventuele beschadigingen door een deelnemer aan eigendommen van BN of andere deelnemers, opzettelijk of door aanwijsbaar schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende Deelnemer.
 • Indien de Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Activiteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer door BN van de Activiteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • BN haar wettelijke verplichting tot schadevergoeding tegenover de Deelnemer uit welke hoofde dan ook (Abonnement, een overeenkomst tot deelname aan een Proefles, enige andere overeenkomst, onrechtmatig handelen, dan wel enige andere wettelijke grond) is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Per aanspraak bedraagt dit een bedrag van EUR 2.500.000,- (zegge twee miljoen vijfhonderdduizend euro) en per jaar EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro).
 • In afwijking van het voorgaande sluit BN haar aansprakelijkheid geheel uit voor schade aan of vermissing van eigendommen van de Deelnemer, tenzij de schade het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid aan de zijde van BN, haar medewerkers of Instructeurs. In het laatste geval is de aansprakelijkheid wederom beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt. Per aanspraak bedraagt dit een bedrag van EUR 2.500.000,- (zegge twee miljoen vijfhonderdduizend euro) en per jaar EUR 5.000.000,- (zegge vijf miljoen euro).

Artikel 10 – Gezondheid

 • Een Activiteit is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Activiteit.
 • Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 • BN behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Activiteit. Over dit oordeel wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 11 – Ontbinding en Annulering

 • BN is gerechtigdde Deelnemer zijn of haar deelname per direct geheel of gedeeltelijk te ontzeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als de Deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet.

Artikel 12 – Website en Privacy

 • BN respecteert de privacy van de Deelnemer en draagt er zorg voor dat de Gegevens vertrouwelijk worden
 • BN gebruikt de Gegevens alleen om het Abonnement, dan wel enige andere overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal BN deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
 • BN zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van het Abonnement dan wel enige andere overeenkomst die met de Deelnemer is gesloten.Door ondertekening van het abonnement verklaart de Deelnemer zich akkoord met de verstrekking van de Gegevens door BN aan de PaynPlan (de app waar BN samenwerkt) bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De instructeurs van BN en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren en te waarborgen.
 • De Deelnemer geeft BN toestemming om fotografische en andersoortige opnames van groepen en/of individuelen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotiedoeleinden.
 • De websites van derde partijen waarnaar op de website bootcampnoord.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door BN gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. BN aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
 • De website bootcampnoord.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BN.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op alle Abonnementen, Proeflessen dan wel andersoortige overeenkomsten die BN sluit met de Deelnemer is Nederlands Recht van toepassing.
 • Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Groningen.

Bij registratie ga je akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

WhatsApp chat